Xây dựng vườn rau cộng đồng tại Farm Lúa mùa Tư Việt – Châu Thành, Kiên Giang

Nông trại Ếch Ộp hỗ trợ xây dựng vườn rau cộng đồng tại Farm Lúa Mùa Tư Việt, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang.